Subversion Repositories Projects

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

#############################################################################
# Makefile for building: ../Binary/QMK-Settings
# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.5.3) on: Sa. Jan 23 10:56:42 2010
# Project:  QMK-Settings.pro
# Template: app
#############################################################################

####### Compiler, tools and options

CC            = gcc
CXX           = g++
DEFINES       = -D_TTY_POSIX_ -D_BETA_ -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
CFLAGS        = -m64 -pipe -O2 -fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
CXXFLAGS      = -m64 -pipe -O2 -fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
INCPATH       = -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtNetwork -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I../Global/Widget_Connection -I../Global/Class_SerialPort -I../Binary/.build/QMK-Settings -I../Binary/.build/QMK-Settings
LINK          = g++
LFLAGS        = -m64 -Wl,-O1
LIBS          = $(SUBLIBS)  -L/usr/lib64 -lQtGui -L/usr/lib64 -L/usr/X11R6/lib64 -pthread -lpng -lfreetype -lSM -lICE -pthread -pthread -lXrender -lXrandr -lXfixes -lXcursor -lXinerama -lfontconfig -lXext -lX11 -lQtNetwork -pthread -pthread -lQtCore -lz -lm -pthread -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0 -ldl -lpthread
AR            = ar cqs
RANLIB        = 
QMAKE         = /usr/bin/qmake
TAR           = tar -cf
COMPRESS      = gzip -9f
COPY          = cp -f
SED           = sed
COPY_FILE     = $(COPY)
COPY_DIR      = $(COPY) -r
INSTALL_FILE  = install -m 644 -p
INSTALL_DIR   = $(COPY_DIR)
INSTALL_PROGRAM = install -m 755 -p
DEL_FILE      = rm -f
SYMLINK       = ln -sf
DEL_DIR       = rmdir
MOVE          = mv -f
CHK_DIR_EXISTS= test -d
MKDIR         = mkdir -p

####### Output directory

OBJECTS_DIR   = ../Binary/.build/QMK-Settings/

####### Files

SOURCES       = ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp \
                ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp \
                ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp \
                ../Global/Class_Input/Input.cpp \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp \
                ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp \
                main.cpp \
                Dialogs/dlg_Main.cpp \
                Dialogs/dlg_MotorMixer.cpp \
                Classes/cSettings.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp
OBJECTS       = ../Binary/.build/QMK-Settings/qextserialbase.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/qextserialport.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ManageSerialPort.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/posix_qextserialport.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/wgt_Connection.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/HandlerMK.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/HandlerIP.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/Input.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/Input_TCP.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/Input_TTY.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/main.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/dlg_Main.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/dlg_MotorMixer.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/cSettings.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.o \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.o
DIST          = /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
                ../Global/Class_SerialPort.pri \
                ../Global/Widget_Connection.pri \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/debug_and_release.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/build_pass.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
                QMK-Settings.pro
QMAKE_TARGET  = QMK-Settings
DESTDIR       = ../Binary/
TARGET        = ../Binary/QMK-Settings

first: all
####### Implicit rules

.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C

.cpp.o:
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.cc.o:
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.cxx.o:
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.C.o:
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

.c.o:
        $(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"

####### Build rules

all: Makefile.Release $(TARGET)

$(TARGET): ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h $(OBJECTS)  
        @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/ || $(MKDIR) ../Binary/ 
        $(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)

qmake:  FORCE
        @$(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -unix CONFIG+=debug_and_release -o Makefile.Release QMK-Settings.pro

dist: 
        @$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0 || $(MKDIR) ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0 
        $(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h ../Global/Kopter.h ../Global/MK_Datatypes.h ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h ../Global/Class_Input/Input.h ../Global/Class_Input/Input_TCP.h ../Global/Class_Input/Input_TTY.h Defines.h ../Global/Global.h Dialogs/dlg_Main.h Dialogs/dlg_MotorMixer.h Classes/cSettings.h TypeDefs.h ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Settings.qrc ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp main.cpp Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_MotorMixer.cpp Classes/cSettings.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui Dialogs/dlg_Main.ui Dialogs/dlg_MotorMixer.ui ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0/ && (cd `dirname ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0` && $(TAR) QMK-Settings1.0.0.tar QMK-Settings1.0.0 && $(COMPRESS) QMK-Settings1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0`/QMK-Settings1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r ../Binary/.build/QMK-Settings/QMK-Settings1.0.0


clean:compiler_clean 
        -$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
        -$(DEL_FILE) *~ core *.core


####### Sub-libraries

distclean: clean
        -$(DEL_FILE) $(TARGET) 
        -$(DEL_FILE) Makefile.Release


mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean

mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all

compiler_moc_header_make_all: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp
compiler_moc_header_clean:
        -$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp
../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp: ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
                ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input_TCP.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TTY.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input_TTY.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp: ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h \
                Dialogs/dlg_MotorMixer.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h \
                Classes/cSettings.h \
                Defines.h \
                ../Global/Global.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                TypeDefs.h \
                Dialogs/dlg_Main.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_Main.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp: ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h \
                Classes/cSettings.h \
                Defines.h \
                ../Global/Global.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                Dialogs/dlg_MotorMixer.h
        /usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_MotorMixer.h -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp

compiler_rcc_make_all: ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp
compiler_rcc_clean:
        -$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp
../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp: QMK-Settings.qrc \
                ../Global/Images/Arrows/Right-1.png \
                ../Global/Images/Arrows/Down-2.png \
                ../Global/Images/Arrows/Down-1.png \
                ../Global/Images/Arrows/Up-1.png \
                ../Global/Images/Arrows/Left-1.png \
                ../Global/Images/Arrows/Up-2.png \
                ../Global/Images/Arrows/Left-2.png \
                ../Global/Images/Arrows/Right-2.png \
                ../Global/Images/Icons/QMK-Settings.png \
                ../Global/Images/Actions/Connection-OK.png \
                ../Global/Images/Actions/Load.png \
                ../Global/Images/Actions/Read.png \
                ../Global/Images/Actions/Exit.png \
                ../Global/Images/Actions/Save.png \
                ../Global/Images/Actions/Write.png \
                ../Global/Images/Actions/Connection-NO.png \
                ../Global/Images/Actions/LED_Yellow.png \
                ../Global/Images/Actions/LED_Green.png \
                ../Global/Images/Actions/LED_Red.png \
                ../Global/Images/Actions/LED_Off.png
        /usr/bin/rcc -name QMK-Settings QMK-Settings.qrc -o ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp

compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
compiler_image_collection_clean:
        -$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
compiler_moc_source_make_all:
compiler_moc_source_clean:
compiler_uic_make_all: ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h
compiler_uic_clean:
        -$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h
../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h: ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui
        /usr/bin/uic ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.ui -o ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h

../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h: Dialogs/dlg_Main.ui \
                ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
        /usr/bin/uic Dialogs/dlg_Main.ui -o ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h

../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h: Dialogs/dlg_MotorMixer.ui
        /usr/bin/uic Dialogs/dlg_MotorMixer.ui -o ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h

compiler_yacc_decl_make_all:
compiler_yacc_decl_clean:
compiler_yacc_impl_make_all:
compiler_yacc_impl_clean:
compiler_lex_make_all:
compiler_lex_clean:
compiler_clean: compiler_moc_header_clean compiler_rcc_clean compiler_uic_clean 

####### Compile

../Binary/.build/QMK-Settings/qextserialbase.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/qextserialbase.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/ManageSerialPort.o: ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/ManageSerialPort.o ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/posix_qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/posix_qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/wgt_Connection.o: ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_wgt_Connection.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/wgt_Connection.o ../Global/Widget_Connection/wgt_Connection.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/HandlerMK.o: ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/HandlerMK.o ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/HandlerIP.o: ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/HandlerIP.o ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/Input.o: ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/Input.o ../Global/Class_Input/Input.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/Input_TCP.o: ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/Input_TCP.o ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/Input_TTY.o: ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
                ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
                ../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/Input_TTY.o ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/main.o: main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h \
                Dialogs/dlg_MotorMixer.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h \
                Classes/cSettings.h \
                Defines.h \
                ../Global/Global.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                TypeDefs.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/main.o main.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/dlg_Main.o: Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_Main.h \
                Dialogs/dlg_MotorMixer.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h \
                Classes/cSettings.h \
                Defines.h \
                ../Global/Global.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
                TypeDefs.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/dlg_Main.o Dialogs/dlg_Main.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/dlg_MotorMixer.o: Dialogs/dlg_MotorMixer.cpp Dialogs/dlg_MotorMixer.h \
                ../Binary/.build/QMK-Settings/ui_dlg_MotorMixer.h \
                Classes/cSettings.h \
                Defines.h \
                ../Global/Global.h \
                ../Global/Kopter.h \
                ../Global/MK_Datatypes.h \
                ../Global/Class_Input/Input.h \
                ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
                ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/dlg_MotorMixer.o Dialogs/dlg_MotorMixer.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/cSettings.o: Classes/cSettings.cpp Classes/cSettings.h \
                Defines.h \
                ../Global/Global.h \
                ../Global/Kopter.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/cSettings.o Classes/cSettings.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_ManageSerialPort.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_wgt_Connection.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TCP.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_Input_TTY.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_Main.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.o ../Binary/.build/QMK-Settings/moc_dlg_MotorMixer.cpp

../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.o: ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.o ../Binary/.build/QMK-Settings/qrc_QMK-Settings.cpp

####### Install

install:   FORCE

uninstall:   FORCE

FORCE: