Subversion Repositories Projects

Rev

Details | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
801 - 1
#############################################################################
2
# Makefile for building: ../Binary/QMK-Communicator
3
# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.5.3) on: Sa. Jan 23 21:38:15 2010
4
# Project: QMK-Communicator.pro
5
# Template: app
6
#############################################################################
7
 
8
####### Compiler, tools and options
9
 
10
CC      = gcc
11
CXX      = g++
12
DEFINES    = -D_TTY_POSIX_ -D_BETA_ -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
13
CFLAGS    = -m64 -pipe -O2 -fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
14
CXXFLAGS   = -m64 -pipe -O2 -fmessage-length=0 -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
15
INCPATH    = -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtNetwork -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I../Global/Class_SerialPort -I../Binary/.build/QMK-Communicator -I../Binary/.build/QMK-Communicator
16
LINK     = g++
17
LFLAGS    = -m64 -Wl,-O1
18
LIBS     = $(SUBLIBS) -L/usr/lib64 -lQtGui -L/usr/lib64 -L/usr/X11R6/lib64 -pthread -lpng -lfreetype -lSM -lICE -pthread -pthread -lXrender -lXrandr -lXfixes -lXcursor -lXinerama -lfontconfig -lXext -lX11 -lQtNetwork -pthread -pthread -lQtCore -lz -lm -pthread -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0 -ldl -lpthread
19
AR      = ar cqs
20
RANLIB    =
21
QMAKE     = /usr/bin/qmake
22
TAR      = tar -cf
23
COMPRESS   = gzip -9f
24
COPY     = cp -f
25
SED      = sed
26
COPY_FILE   = $(COPY)
27
COPY_DIR   = $(COPY) -r
28
INSTALL_FILE = install -m 644 -p
29
INSTALL_DIR  = $(COPY_DIR)
30
INSTALL_PROGRAM = install -m 755 -p
31
DEL_FILE   = rm -f
32
SYMLINK    = ln -sf
33
DEL_DIR    = rmdir
34
MOVE     = mv -f
35
CHK_DIR_EXISTS= test -d
36
MKDIR     = mkdir -p
37
 
38
####### Output directory
39
 
40
OBJECTS_DIR  = ../Binary/.build/QMK-Communicator/
41
 
42
####### Files
43
 
44
SOURCES    = ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp \
45
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp \
46
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp \
47
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp \
48
		main.cpp \
49
		../Global/Class_Input/Input.cpp \
50
		../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp \
51
		../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp \
52
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp \
53
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp \
54
		Dialogs/dlg_Main.cpp \
55
		Classes/cSettings.cpp \
56
		Dialogs/dlg_Preferences.cpp \
57
		Dialogs/dlg_Terminal.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp \
58
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp \
59
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp \
60
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp \
61
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp \
62
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp \
63
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp \
64
		../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
65
OBJECTS    = ../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialbase.o \
66
		../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialport.o \
67
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ManageSerialPort.o \
68
		../Binary/.build/QMK-Communicator/posix_qextserialport.o \
69
		../Binary/.build/QMK-Communicator/main.o \
70
		../Binary/.build/QMK-Communicator/Input.o \
71
		../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TTY.o \
72
		../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TCP.o \
73
		../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerMK.o \
74
		../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerIP.o \
75
		../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Main.o \
76
		../Binary/.build/QMK-Communicator/cSettings.o \
77
		../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Preferences.o \
78
		../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Terminal.o \
79
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.o \
80
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.o \
81
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.o \
82
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.o \
83
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.o \
84
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.o \
85
		../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.o \
86
		../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.o
87
DIST     = /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
88
		/usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
89
		/usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
90
		/usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
91
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
92
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
93
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
94
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
95
		../Global/Class_SerialPort.pri \
96
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
97
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/debug_and_release.prf \
98
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
99
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/build_pass.prf \
100
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
101
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
102
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
103
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
104
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
105
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
106
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
107
		/usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
108
		QMK-Communicator.pro
109
QMAKE_TARGET = QMK-Communicator
110
DESTDIR    = ../Binary/
111
TARGET    = ../Binary/QMK-Communicator
112
 
113
first: all
114
####### Implicit rules
115
 
116
.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C
117
 
118
.cpp.o:
119
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
120
 
121
.cc.o:
122
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
123
 
124
.cxx.o:
125
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
126
 
127
.C.o:
128
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
129
 
130
.c.o:
131
	$(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
132
 
133
####### Build rules
134
 
135
all: Makefile.Release $(TARGET)
136
 
137
$(TARGET): ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h $(OBJECTS)
138
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/ || $(MKDIR) ../Binary/
139
	$(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)
140
 
141
qmake: FORCE
142
	@$(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -unix CONFIG+=debug_and_release -o Makefile.Release QMK-Communicator.pro
143
 
144
dist:
145
	@$(CHK_DIR_EXISTS) ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0 || $(MKDIR) ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0
146
	$(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h Defines.h ../Global/Kopter.h ../Global/Class_Input/Input.h ../Global/Class_Input/Input_TTY.h ../Global/Class_Input/Input_TCP.h ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h Dialogs/dlg_Main.h Classes/cSettings.h TypeDefs.h ../Global/Global.h Dialogs/dlg_Preferences.h Dialogs/dlg_Terminal.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents QMK-Communicator.qrc ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp main.cpp ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp Dialogs/dlg_Main.cpp Classes/cSettings.cpp Dialogs/dlg_Preferences.cpp Dialogs/dlg_Terminal.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents Dialogs/dlg_Main.ui Dialogs/dlg_Preferences.ui Dialogs/dlg_Terminal.ui ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0/ && (cd `dirname ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0` && $(TAR) QMK-Communicator1.0.0.tar QMK-Communicator1.0.0 && $(COMPRESS) QMK-Communicator1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0`/QMK-Communicator1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r ../Binary/.build/QMK-Communicator/QMK-Communicator1.0.0
147
 
148
 
149
clean:compiler_clean
150
	-$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
151
	-$(DEL_FILE) *~ core *.core
152
 
153
 
154
####### Sub-libraries
155
 
156
distclean: clean
157
	-$(DEL_FILE) $(TARGET)
158
	-$(DEL_FILE) Makefile.Release
159
 
160
 
161
mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean
162
 
163
mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
164
 
165
compiler_moc_header_make_all: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
166
compiler_moc_header_clean:
167
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
168
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
169
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
170
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
171
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
172
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h
173
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp
174
 
175
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h
176
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp
177
 
178
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
179
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
180
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
181
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
182
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
183
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
184
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h
185
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input_TTY.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp
186
 
187
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp: ../Global/Class_Input/Input.h \
188
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h
189
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) ../Global/Class_Input/Input_TCP.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp
190
 
191
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h \
192
		Dialogs/dlg_Preferences.h \
193
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
194
		Classes/cSettings.h \
195
		Defines.h \
196
		../Global/Global.h \
197
		../Global/Kopter.h \
198
		Dialogs/dlg_Terminal.h \
199
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
200
		TypeDefs.h \
201
		../Global/Class_Input/Input.h \
202
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
203
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
204
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
205
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
206
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
207
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
208
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
209
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
210
		../Global/MK_Datatypes.h \
211
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h \
212
		Dialogs/dlg_Main.h
213
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_Main.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp
214
 
215
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
216
		Classes/cSettings.h \
217
		Defines.h \
218
		../Global/Global.h \
219
		../Global/Kopter.h \
220
		Dialogs/dlg_Preferences.h
221
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_Preferences.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp
222
 
223
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
224
		Dialogs/dlg_Terminal.h
225
	/usr/bin/moc $(DEFINES) $(INCPATH) Dialogs/dlg_Terminal.h -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
226
 
227
compiler_rcc_make_all: ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
228
compiler_rcc_clean:
229
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
230
../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp: QMK-Communicator.qrc \
231
		../Global/Images/Icons/QMK-Scope.png \
232
		../Global/Images/Icons/QMK-Communicator.png \
233
		../Global/Images/Icons/QMK-Logger.png \
234
		../Global/Images/Icons/QMK-Settings.png \
235
		../Global/Images/Icons/QMK-Voice.png \
236
		../Global/Images/Icons/QMK-Maps.png \
237
		../Global/Images/Actions/Connection-OK.png \
238
		../Global/Images/Actions/Exit.png \
239
		../Global/Images/Actions/Connection-NO.png \
240
		../Global/Images/Actions/Terminal.png
241
	/usr/bin/rcc -name QMK-Communicator QMK-Communicator.qrc -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
242
 
243
compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
244
compiler_image_collection_clean:
245
	-$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
246
compiler_moc_source_make_all:
247
compiler_moc_source_clean:
248
compiler_uic_make_all: ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
249
compiler_uic_clean:
250
	-$(DEL_FILE) ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
251
../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h: Dialogs/dlg_Main.ui
252
	/usr/bin/uic Dialogs/dlg_Main.ui -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h
253
 
254
../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h: Dialogs/dlg_Preferences.ui
255
	/usr/bin/uic Dialogs/dlg_Preferences.ui -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h
256
 
257
../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h: Dialogs/dlg_Terminal.ui
258
	/usr/bin/uic Dialogs/dlg_Terminal.ui -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
259
 
260
compiler_yacc_decl_make_all:
261
compiler_yacc_decl_clean:
262
compiler_yacc_impl_make_all:
263
compiler_yacc_impl_clean:
264
compiler_lex_make_all:
265
compiler_lex_clean:
266
compiler_clean: compiler_moc_header_clean compiler_rcc_clean compiler_uic_clean
267
 
268
####### Compile
269
 
270
../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialbase.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
271
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialbase.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.cpp
272
 
273
../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
274
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
275
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
276
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
277
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/qextserialport.cpp
278
 
279
../Binary/.build/QMK-Communicator/ManageSerialPort.o: ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
280
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
281
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
282
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
283
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
284
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/ManageSerialPort.o ../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.cpp
285
 
286
../Binary/.build/QMK-Communicator/posix_qextserialport.o: ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
287
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h
288
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/posix_qextserialport.o ../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.cpp
289
 
290
../Binary/.build/QMK-Communicator/main.o: main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
291
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h \
292
		Dialogs/dlg_Preferences.h \
293
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
294
		Classes/cSettings.h \
295
		Defines.h \
296
		../Global/Global.h \
297
		../Global/Kopter.h \
298
		Dialogs/dlg_Terminal.h \
299
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
300
		TypeDefs.h \
301
		../Global/Class_Input/Input.h \
302
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
303
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
304
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
305
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
306
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
307
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
308
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
309
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
310
		../Global/MK_Datatypes.h \
311
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
312
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/main.o main.cpp
313
 
314
../Binary/.build/QMK-Communicator/Input.o: ../Global/Class_Input/Input.cpp ../Global/Class_Input/Input.h
315
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/Input.o ../Global/Class_Input/Input.cpp
316
 
317
../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TTY.o: ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp ../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
318
		../Global/Class_Input/Input.h \
319
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
320
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
321
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
322
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
323
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h
324
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TTY.o ../Global/Class_Input/Input_TTY.cpp
325
 
326
../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TCP.o: ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp ../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
327
		../Global/Class_Input/Input.h
328
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/Input_TCP.o ../Global/Class_Input/Input_TCP.cpp
329
 
330
../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerMK.o: ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
331
		../Global/Kopter.h \
332
		../Global/MK_Datatypes.h
333
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerMK.o ../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.cpp
334
 
335
../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerIP.o: ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
336
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/HandlerIP.o ../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.cpp
337
 
338
../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Main.o: Dialogs/dlg_Main.cpp Dialogs/dlg_Main.h \
339
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Main.h \
340
		Dialogs/dlg_Preferences.h \
341
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
342
		Classes/cSettings.h \
343
		Defines.h \
344
		../Global/Global.h \
345
		../Global/Kopter.h \
346
		Dialogs/dlg_Terminal.h \
347
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h \
348
		TypeDefs.h \
349
		../Global/Class_Input/Input.h \
350
		../Global/Class_Input/Input_TTY.h \
351
		../Global/Class_SerialPort/ManageSerialPort.h \
352
		../Global/Class_SerialPort/qextserialport.h \
353
		../Global/Class_SerialPort/posix_qextserialport.h \
354
		../Global/Class_SerialPort/qextserialbase.h \
355
		../Global/Class_SerialPort/win_qextserialport.h \
356
		../Global/Class_Input/Input_TCP.h \
357
		../Global/Class_HandlerMK/HandlerMK.h \
358
		../Global/MK_Datatypes.h \
359
		../Global/Class_HandlerIP/HandlerIP.h
360
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Main.o Dialogs/dlg_Main.cpp
361
 
362
../Binary/.build/QMK-Communicator/cSettings.o: Classes/cSettings.cpp Classes/cSettings.h \
363
		Defines.h \
364
		../Global/Global.h \
365
		../Global/Kopter.h
366
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/cSettings.o Classes/cSettings.cpp
367
 
368
../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Preferences.o: Dialogs/dlg_Preferences.cpp Dialogs/dlg_Preferences.h \
369
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Preferences.h \
370
		Classes/cSettings.h \
371
		Defines.h \
372
		../Global/Global.h \
373
		../Global/Kopter.h
374
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Preferences.o Dialogs/dlg_Preferences.cpp
375
 
376
../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Terminal.o: Dialogs/dlg_Terminal.cpp Dialogs/dlg_Terminal.h \
377
		../Binary/.build/QMK-Communicator/ui_dlg_Terminal.h
378
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/dlg_Terminal.o Dialogs/dlg_Terminal.cpp
379
 
380
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp
381
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_ManageSerialPort.cpp
382
 
383
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp
384
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input.cpp
385
 
386
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp
387
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TTY.cpp
388
 
389
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp
390
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_Input_TCP.cpp
391
 
392
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp
393
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Main.cpp
394
 
395
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp
396
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Preferences.cpp
397
 
398
../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
399
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/moc_dlg_Terminal.cpp
400
 
401
../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.o: ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
402
	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.o ../Binary/.build/QMK-Communicator/qrc_QMK-Communicator.cpp
403
 
404
####### Install
405
 
406
install:  FORCE
407
 
408
uninstall:  FORCE
409
 
410
FORCE:
411